Hakkında

Bu proje ile lisansüstü araştırmacılarda biyolojik çeşitliliğin korunması, sürdürülebilir tüketim ve üretime ilişkin mevcut en iyi çevresel uygulamaların yaygınlaştırılması, tüm atıkların insan sağlığına ve çevreye olan zararlı etkilerinin en aza indirilebilmesi için havaya, suya ve toprağa salımına ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik ve iklim değişikliğiyle mücadelede kapasite ve toplumsal bilincin artırılması ve farkındalık oluşturma amaçlanmaktadır.

TÜBİTAK 2237-A

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE FARKINDALIK EĞİTİMİ-2

İnsanoğlunun yer yüzünde değişik coğrafik kuşaklara yayılması, çevreye olan etkisinin başlangıçta önemsiz görülse bile tüm ekosistemi değiştirebilme özelliğinde olması, zaman içinde ekolojik süreçlerin denge koşullarını bozabilecek etkileşim gücüne ulaşması nedeniyle günümüzde karşılaştığımız çevre sorunlarının temelinde güçlü bir şekilde insan eyleminin bulunduğu gerçeğini karşımıza çıkarmaktadır.

Bununla beraber son yıllarda dünyada yaşanan iklimsel ve çevreyle ilgili değişimlerin etkileri ve nedenleri birçok kavramla birlikte sürdürülebilirlik kavramının da görünürlüğünü artırmıştır.

Daha Fazlası

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE FARKINDALIK EĞİTİMİ-2

İklim değişikliği nedeniyle doğa kaynaklı afetlerin sıklığı ve şiddeti artış göstermektedir. Kuraklık, sel, orman yangınları ve aşırı hava olayları gibi afetler iklim değişikliğinin etkilerini daha da belirginleştirmektedir. Bunların yanı sıra artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler ile değişen ve çeşitlenen tüketim alışkanlıklarının çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki baskısı artarak devam etmekte, koruma-kullanma dengesinin sağlanabilmesi için ulusal, bölgesel ve uluslararası ölçekteki çabalar yoğunlaşmaktadır.

Ülkemizin On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)’nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişin sağlanması, sosyal adalet anlayışıyla çevre ile doğal kaynakların korunması ve yönetilmesi, toplumun çevreye karşı duyarlılığı ve bilincinin artırılması temel amacıyla sürdürülebilirliğin çevresel ve kalkınma boyutuna nasıl yaklaşacağımızı belirleyebilmemiz oldukça önem arz etmektir. On ikinci Kalkınma Planında yer alan çevrenin korunması alt başlığı ile Birleşmiş Milletlerin (BM) sürdürülebilir kalkınma konusundaki hedefleri dikkate alındığında özellikle israfa yönelik çağımızın güncel sorunları hakkında bilgi sahibi olma ihtiyacı doğmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018- 2023 dönemini içeren Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde aşamalı olarak hayata geçirilmesi öngörülen ve 2023 yılında tüm Türkiye’de uygulanmasının adımları atılan Sıfır Atık Projesi hedef kitlelere göre farkındalık oluşturmanın gerekliliğinin altını çizmektedir.

Daha Fazlası